Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • 07. juni 2005

  ER NORGE EN FRI OG UAVHENGIG NASJON I PAKT MED GRUNNLOVENS § 1 NÅR VI I DAG FEIRER VÅRT 100 ÅRS JUBILEUM SOM FRI OG SELVSTENDIG NASJON ?

  NEI, MENER LEDEREN FOR FOLKEAKSJONEN MOT EU-MEDLEMSKAP ØYVIND AARSNES.

  Spørsmål nr. 1

  Er Norge en fri og uavhengig nasjon i pakt med Grunnlovens § 1 som sier at : " Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig og udelelig og uavhengig rike." Når vi i dag feirer vårt 100 års jubileum som fri og selvstendig nasjon?

  Svar :

  Nei ikke så lenge våre folkevalgte har rettsstridig innført EU-lovverket under dekknavnet "EØS-avtalen."

  Det samme gjelder Schengen-avtalen.

  Norge er ikke lenger fritt og selvstendig så lenge vi må innrette oss etter ett annet lovverk : EØS og Schengen.

  Hva skjedde i Stortinget den 16. Okt 1992?

  Der ble det foretatt en avstemning om det norske folk skulle få avgjøre i en folkeavstemning om innføring av ett lovverk som til de grader strider mot Grunnlovens ånd og prinsipper § 112 (EØS-avtalen)

  130 Stortingsrepresentanter nektet det Norske folk å avgjøre dette ved en folkeavstemning, og bare 35 representanter stemte i pakt med Grunnloven (Ja til folkestyre og Grunnloven.) Det er også kommet frem i ettertid (nylig) kilde Lofotposten 29. Mai av Erling Folkvord sitat:

  En avstemning om EØS i det nyvalgte Stortinget i oktober 1993, viste at det var 2 EØS-tilhengere for lite til å få vedtatt EØS-avtalen! Krenkelse av folkesuvereniteten var altså nødvendig for å få vedtatt EØS!

  Det finnes ingen juridiske tvil om at denne handlingen er i lovens forstand rettsstridig og går mot Grunnlovens ånd og prinsipper § 1.

  Dette er også ett hån mot det Norske folk og ett brudd på Stortingspolitikernes avlagte ED om å følge og respektere den Norske Grunnlov.

  Spørsmål nr. 2

  Har våre stortingspolitikere "hoppet bukk" over Norges Grunnlov ved avstemningen i Stortinget den 16. Okt 1992?

  Svar:

  Definitivt JA

  Med andre ord burde altså de 35 Stortingsrepresentantene som forstod dette overgrepet og krenkelsen mot Grunnloven og folket, reise riksrettssak mot de 130 som sviktet folket og krenket vår Grunnlov.

  (Foreldelsesfristen for sivilt søksmål er 15 år.)

  (Foreldelsesfristen for å reise riksrettssak er ???

  Hva om disse 35 lovlydige representantene reiste riksrettssak mot disse "Europabevegelsens lakeier" hva ville resultatet bli?

  Svar:

  130 mot riksrett

  35 for riksrett

  Kommentar. Her går altså 85% av våre Stortingsrepresentanter mot Grunnlovens ånd og prinsipper § 1.

  Dette er en forbrytelse mot statens selvstendighet som straffelovens § 83 er laget for å beskytte i mot. Her er det nedfelt lovens strengeste straff for å forbryte seg mot statens selvstendighet. Derfor kalles straffelovens § 83 for landsforræderi-paragrafen. Det finnes overhode ikke en eneste mulighet i vår Grunnlov til å avgi suverenitet til annen makt og myndighet derfor vil Karl Ivar Hagen FRP, Jørgen Kosmo AP, og Ågot Valle SV og Venstre overse, og hoppe bukk over folkets eget eie DEN NORSKE GRUNNLOVEN slik at vi kan bli underlagt ett fremmed herredømme (EU-medlemskap.)

  Spørsmål nr. 3

  Hva skjer viss folket sender ett sivilt søksmål mot staten (som er våre stortingspolitikere) for brudd på Grunnloven med tanke på att de vil legge Norge under fremmed herredømme?

  Svar:

  Dette er faktisk blitt gjort før.

  Den 21.okt 1994 litt over 1. Mnd. før siste folkeavstemning sendte 4 avisredaktører ett sivilt søksmål mot staten for forbrytelse mot statens selvstendighet med tanke på ett EU-medlemskap. Dette ville i praktisk betydning føre Norge under fremmed herredømme stikk i strid med den Norske Grunnlov.

  Hva ble resultatet av søksmålet fra Finn Jarle Sæle, Arthur Berg, Odd Sverre Hove og Toralf Gilbrant?

  Høyesterett forkastet dette søksmålet og ville ikke behandle det en gang enda det er innfelt i loven om riksrett: "at viss ikke Høyesterett vil behandle ett sivilt søksmål fra det Norske folk er det innfelt straff mot høyesteretts ansatte, "besetning", styre etc. viss de vegrer seg for å behandle å føre dette frem i rettssystemet.

  Disse 4 avisredaktørene "hadde bak seg" mesteparten av det Norske folk som ville støtte 100% opp økonomisk om dette sivile søksmål som hjalt Norges selvstendighet, derfor turte ikke "Europabevegelsens lakeier" "dommere, høyesterettsadvokater, etc. å behandle dette søksmålet for det ville da bli avslørt at det finnes ingen hjemmel for i Norges Grunnlov som åpner for at Norge skal legges under fremmed herredømme.

  PS. Det er sjelden at "mannen i gata" vinner frem med sine rettmessige krav overfor forsikringsselskap etc. når forsikringsselskapene anker saken til du er blakk.

  Med denne metoden har du ikke noen rettssikkerhet i Norge.

  Spørsmål nr. 4

  Hvorfor er det flertall i Stortinget for endring av Grunnloven?

  Svar:

  Fordi Europabevegelsens 140 representanter som er fordelt i alle partiene vet at Grunnloven ikke åpner for at Norge kan legges under fremmed herredømme uten at fundamentet i grunnloven endres.

  Grunnlovens § 1 kan ikke bli stående viss Norge skal bringes under fremmed herredømme eller innlemmes under annen stat. (Viser til straffelovens § 83.)

  Spørsmål nr. 5

  Hvorfor respekterer ikke våre folkevalgte Grunnloven?

  Svar:

  Fordi den Norske Grunnloven ikke åpner for at Norge skal kunne bringes under fremmed herredømme.

  Spørsmål nr. 6

  Hvorfor går flere av våre stortingsrepresentanter ut i offentligheten med slike horrible påstander som : at Den Norske Grunnlov er gått ut på dato?

  Svar:

  Dette bare forteller hvor desperate våre folkevalgte er blitt for at dette landet skal opphøre som en selvstendig suveren enhet stikk i strid med Grunnloven og folkets avgjørelse i 1994 slik at de kan få seg en jobb til 70.000 euro pr. mnd. I skrivende stund nå når det stemmes over EU-grunnloven i Nederland faller euroen som bly i fri luft.

  Spørsmål nr. 7

  Hvorfor vil ikke våre folkevalgte respektere den ED de har avlagt som stortingsrepresentanter nemlig å følge og respektere den Norske Grunnlov som er folkets eie og "forsikringsselskap"?

  Svar:

  Fordi at når våre stortingsrepresentanter tegner seg som medlemmer i Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe forplikter de seg gjennom sitt medlemskap å være lojale overfor Europabevegelsens målsetning og statutter.

  Europabevegelsens målsetning og statutter lyder følgende:

  "Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjonene. Dens mål er opprettelsen av Europas forente stater, ved alminnelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd".

   

  Spørsmål nr. 8

  Har våre Stortingsrepresentanter brutt sin avlagte ED om å følge og respektere den Norske Grunnlov når de melder seg inn som medlemmer i Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe?

  Svar:

  Definitivt JA.

  Spørsmål nr. 9

  Hva forlanges av Europabevegelsens medlemmer i den hemmelige stortingsgruppen?

  Svar:

  Det forlanges at de skal være lojale mot Europabevegelsens målsetning og statutter ved en hver avstemning om disse spørsmål i Stortinget. Samt arbeidet målbevisst i henhold til Europabevegelsens målsetning og statutter som har som mål: å bringe Norge under fremmed herredømme stikk i strid med Grunnloven og representantenes avlagte ED om å følge og respektere Grunnloven.

  Spørsmål nr. 10

  Er dette medlemskapet rettsstridig sett i lys av Norges Grunnlov og straffelovens § 83?

  Svar:

  Definitivt JA.

  Spørsmål nr. 11

  Hva er det konkret som er rettsstridig med Stortingsrepresentantenes medlemskap i Europabevegelsens hemmelige Stortingsgruppe?

  Svar:

  For det første er det rettsstridig å opprette en organisasjon / bevegelse som har som målsetning å bringe Norge under fremmed herredømme, som et EU-medlemskap i praksis vil innebære.

  For det andre er det rettsstridig å opprette en egen hemmelig stortingsgruppe som har som målsetning å bringe Norge under fremmed herredømme, som et EU-medlemskap i praksis vil innebære.

  For det tredje er det rettsstridig å arbeidet i dølgsmål (idet skjulte på det Norske Storting.)

  For det fjerde er det rettsstridig å bryte sin avlagte ED om å følge og respektere den Norske Grunnlov som er folkets eie og fundamentet i Kongeriket Norge.

  For det femte er det rettsstridig å holde tilbake opplysninger som forteller sannheten hva et "EU-medlemskap" vil innebære for vår statsforfatning Grunnloven.

  For det sjette er det rettsstridig å stemme imot det folket har sagt NEI til 2 ganger i 1972 og 1994 (NEI til EU-medlemskap) ved at våre folkevalgte ikke respekterer folkets NEI, men overkjører befolkningen ved å rettsstridig innføre EU-lovverket under dekknavnet "EØS-avtalen".

  For å utdype dette nærmere var det rettsstridig av våre stortingsrepresentanter å stemme NEI til at folket skulle få avgjøre innføringen av EU-lovverket under dekknavnet EØS-avtalen i Stortinget den 16. Okt 1992. (130 av Stortingets 165 representanter stemte stikk i strid med folkets NEI til EU-medlemskap 20 år tidligere.

  For det syvende er det rettsstridig å krenke folkesuvereniteten slik det ble gjort i Stortinget i oktober 1993 ved at det var 2 EØS-tilhengere for lite til å få vedtatt EU-lovverket under dekknavnet "EØS-avtalen".

  Spørsmål nr.12

  Var det rettsstridig å innføre Schengen-avtalen som heller ikke er noe "avtaleverk / traktat" men gjeldende lover i det som heter Europas forenede stater, med sin egen Grunnlov som flere land nu forkaster i tur og orden?

  Svar:

  Definitivt JA

  Spørsmål nr.13

  Var det rettsstridig å innføre § 93 i Grunnloven i 1962?

  Svar:

  Definitivt JA

  Spørsmål nr.14

  Er det rettsstridig at ikke storting og regjering sørger for at Grunnlovsendringsforslag blir gjort kjent ved trykken som § 112 krever?

  Dette ble gjort den 21. Juni 2000 og stemt over den 7. Juni 2004.

  I tillegg var grunnlovsendringsforslaget rettsstridig fordi at det gikk mot Grunnlovens ånd og prinsipper. Det var gjort forsøk på å forandre § 93 som i tillegg var innført rettsstridig i vår Grunnlov i 1962 i håp om at folket skulle bli lurt til å stemme ja til EF i 1972.

  Svar:

  Definitivt JA

  Er det rettsstridig at Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap ikke får svar på henvendelser fra våre folkevalgte?

  Svar:

  Definitivt JA

  Spørsmål nr. 15

  Er det rettsstridig av våre folkevalgte har "ranet" det Norske folk for over 200 milliarder Norske kroner de siste 10 år?

  I følge Stortingets årbok og Terje Tveds bok er det blitt "sendt ut av landet" over 200 milliarder Norske kroner de siste 10 år.

   

  Svar:

  Definitivt JA

  Spørsmål nr.16

  Er det rettsstridig av våre folkevalgte å holde tilbake viktige opplysninger om hva ett EU-medlemskap virkelig vil innebære for landets selvstendighet?

  Svar:

  Definitivt JA

  Spørsmål nr. 17

  Er det rettsstridig av Stortinget å privatisere "Norges arvesølv" naturresursene som Fisk, Vann, Olje, Gass, og Mineraler?

  Svar:

  Definitivt JA

  Konklusjon:

  Dagens Stortingspolitikere "raner" det norske folk for alt de eier og har i form av skatter og avgifter kneblet folket uten økonomiske motiv for statsøkonomien.

  I følge Aftenposten den. 5 juni 2004. Er det flertall på Stortinget for EU-revisjon av Grunnloven.

  Konklusjon:

  Jeg har ikke ord for hvilke kjeltringer som styrer dette landet. De har 0 respekt overfor for sin avlagte ED til folket og den Norske Grunnlov. Disse menneskene har bedratt det Norske folk og brutt sin avlagte ED derfor bør de som er ansvarlige for disse handlingene stilles for retten og dømmes etter sine gjerninger. Straffelovens § 83 er laget for å beskytte folk og land mot landsforræderi.

  Spørsmål nr. 18

  Er det et landsforræderi at våre stortingsrepresentanter melder seg inn i en bevegelse som har som målsetning å bringe Norge under fremmed herredømme?

  Svar:

  Definitivt JA

  Spørsmål nr. 19

  Er det en forbrytelse mot statens selvstendighet at våre stortingspolitikere er medlem i en bevegelse som arbeider for at Norge skal opphøre som en selvstendig suveren enhet?

  Svar:

  Definitivt JA

  Spørsmål nr. 20

  Er straffelovens § 83 laget for å beskytte folk og land mot landsforræderi?

  Svar:

  Definitivt JA

  Spørsmål nr.21

  Er straffelovens § 83 definert som landsforræderi-paragrafen?

  Svar:

  Definitivt JA

  Spørsmål nr. 22

  Er det rettsstridig å arbeide for at Norge skal bringes under fremmed herredømme, som ett EU-medlemskap vil innebære i følge Norges Grunnlov?

  Svar:

  Definitivt JA

  Spørsmål nr. 23

  Er det rettsstridig å bygge ned det norske forsvar med den unnskyldning å kalle det for en "budsjettsprekk"?

  Svar:

  Definitivt JA

  Konklusjon:

  Sett i lys av disse spørsmål og svar, vil den endelige konklusjon bli følgende:

  Europabevegelsens virksomhet på og utenfor det Norske Storting er rettsstridig og en forbrytelse mot statens selvstendighet.

  Våre stortingspolitikere som ikke respekterer den ED de har avlagt overfor det norske folk og vår konstitusjon Grunnloven, blir møtt av straffelovens § 83.

  Definisjon av ordet landsforræderi i følge leksikon: Forbrytelse mot statens selvstendighet.

  I følge straffelovens § 83 er strafferammen for å bevirke eller å medvirke til at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i annen stat eller at noen del av riket løsrives (som ett EU-medlemskap vil innebære) fra 8 til 21 års fengsel.

  Det er i dag flertall på Stortinget for EU-revisjon av Grunnloven, slik at det skal bli mulig å bringe Norge under fremmed herredømme.

  Det det ikke er flertall for på Stortinget, er oppsigelse av det ulovlige innførte EU-lovverket som er innført til landet stikk i strid med 2 folkeavstemninger og den Norske Grunnlov. Det samme gjelder Schengen-avtalen.

  Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap kan den 7. Juni 2005 "feire" 1.5 års total boikott av alt av presse og media i Norge unntatt avisa Norge I DAG og TV Visjon Norge.

  Dette kun fordi vi har tatt frem en "nedstøvet Grunnlov" som er den beste Grunnlov som noen gang er blitt laget, og som avslører hvilket bedrag som i dag foregår mot det Norske folk, fra det Norske Storting.

  Grunnlovens ånd og prinsipper kan ikke krenkes uten å komme i direkte nærkontakt med landsforræderi-paragrafen : Straffelovens § 83.

  Eidsvollsmennene var fremsynte og visste at det en dag ville komme angrep på vår konstitusjon, derfor satte de straffelovens § 83 foran grunnloven som et "forsvarsverk" mot de som måtte bli "fristet" til å begå forbrytelse mot statens selvstendighet for egen økonomisk eller annen vinning (egeninteresse.)

  Landsforræderiparagrafen straffelovens §83 lyder følgende:

  "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år."

  Det finnes ingen juridisk tvil om at både Europabevegelsens rettsstridige virksomhet og innføringen av EØS-avtalen og Schengen-avtalen kvalifiserer til riksrett.

   

  Gratulerer med 100 års dagen.

  Øyvind Aarsnes

  Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap

  www.landsforraderi.no

   

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 11. Juni 2005 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no