Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Norge under administrasjon.

  Våre politikeres "bidrag" har ført til at Norge i h.h.t. Grunnloven må legges under administrasjon. I følge §1 og 112 har de brutt grunnlovens prinsipper. Stortinget og Regjeringen er tvunget til å gå av.

  Kommentarer til den norske grundlov.

   

  §1. Kongeriget Norge er et frit, selvstendigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

  'Selvstændig' betyder 'uafhængig af andre'. Ved EU medlemsskab gør man sig afhængige af andre. Formålet med EU er jo netop at skabe denne afhængighed, at alle skal stå for det samme. EU medlemsskab er med andre ord imod grundlovens § 1.

   

  § 11. ....Kongen maa ikke modtage nogen anden Krone eller Regjering uden Storthingets Samtykke, hvortil to Trediedele af Stemmerne udfordres.

  Kongen må ikke gøre sig til regent over noget andet land, uden Storthingets samtykke. Norge kan derfor aldrig blive lovgivende for andre områder, end Norge. De vil altså ikke kunne indgå i den lovgivende forsamling i Bruxelles. EU tilhængernes påståede indflydelse udebliver altså. Med mindre, selvfølgellig, at Storthinget anerkender dette, men vil restern af EU anerkende den norske konge som deres højeste myndighed?

   

  § 49. Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaar af to Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing

  § 50. Stemmeberettigede ved Storthingsvalg ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, som senest i det Aar, Valgthinget holdes, have fyldt 18 Aar.

  § 61. Ingen kan vælges til Repræsentant uden at være Stemmeberettiget.

  D. v. s. At og kun Storthinget kan lovgive for Norge og at repræsentanter i Storthinget skal være norske borgere.

  Det pensles yderligere ud i

  § 67. De paa forestaaende Maade valgte Repræsentanter udgjøre Kongeriget Norges Storthing samt i

  § 75. Det tilkommer Storthinget:

  a.

  at give og ophæve Love; at paalægge Skatter, Afgifter, Told og andre offentlige Byrder, som dog ikke gjælde udover 31 December i det næst paafølgende Aar, medmindre de af et nyt Storthing udtrykkelig fornyes;

  b.

  at aabne Laan paa Rigets Kredit;

  c.

  at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen;

  o. s. v., hvor Storthingets kompetence altså udspecificeres. Intet sted gives andre denne kompetence, ej heller EU.

  §§ 76 - 79 udspecificerer, hvordan norske love skal laves. Jeg ser det ingen steder nævnt, at EU skulle kunne komme ind i processen.

  I den henretning er især § 76 interessant: Enhver Lov skal først foreslaaes paa Odelsthinget, enten af dets egne Medlemmer, eller af Regjeringen ved en Statsraad

  Det er med andre ord ikke EU, der på nogen måde skal foreslå Norges love.

  Ligeledes vil § 81 ikke kunne overholdes, hvis en lov stammer fra EU, idet den ikke udstedes i kongens navn og heller ikke er Storthingets beslutning.

  § 81. Alle Love (de i § 79 undtagne) udfærdiges i Kongens Navn, under Norges Riges Segl, og i følgende Udtryk: " Vi N.N. gjøre vitterligt: at Os er bleven forelagt Storthingets Beslutning, af Dato saalydende: (her følger Beslutningen). Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte samme som Lov, under Vor Haand og Rigets Segl. "

   

  Så vidt jeg kan se, så indeholder den norske grundlov intet

  • Der giver andre end Storthinget lovgivningsmyndighed.
  • Der giver adgang til at vælge repræsentanter til repræsentation i EU.

  Uden adgang til repræsentation i EU vil et medlemsskab kun være afgivelse af suverænitet i strid med § 1. Og selv opnåelse af dele af andre landes suverænitet ændrer ikke, at afgivelsen af norsk suverænitet er i strid med § 1. §1 omhandler nemlig kun afgivelse af suverænitet, ikke udveksling af suverænitet.

  Grundloven skal med andre ord ændres for at kunne komme i overensstemmelse med et EU medlemsskab.

  Hvis grundloven af nævnte grunde ønskes ændret, så hold følgende passus fra § 112 in mente.

  § 112. .... Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring. ......

  Så vidt jeg kan se, så er det grundlovens ånd, at norske forhold er den norske befolknings ansvar, og at dette ikke kan uddelegeres til andre fora. Derfor vil grundloven aldrig kunne ændres til at omfatte indlemmelse i EU.


  Kommentar: Admin FME
  Er Grunnloven gått ut på dato, slik CIH sa i 2005?

  Nei, så aldeles ikke.
  Grunnloven gjelder ALLE nordmenn som ble frastjålet sin fødselsrett til å stemme på nytt storting hvert 3. år. Mens kuppmakernes lover er Ugyldige, jfr Strl §83.

  § 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

  Selv om kuppmakere prøver å skjule sine spor ved å slette/endre/ oppheve lover og forordninger fra før statskuppet, så er dette UGYLDIG- fordi det er et statskupp i bunnen. Så kuppmakerne skal fjernes av folket, som de brøt tillitten til.

  Og merk dere- at kuppmakere IKKE kan lage lover eller endre lover for Norge. Det er det bare det norske folket som har lov til. Politikerne er forpliktet å følge LOVEN slavisk, og ikke etter suget for deres egen renominasjon til stortinget! Det er folkets RETT til å velge nytt Storting hvert 3. år, jfr §112 i grunnloven. Men denne retten stjal kuppmakerne ifra FOLKET den 10. januar 1940. Alle som har sittet over 3 år etter 1940 fram til i dag- er uten legitimitet- og INGEN trenger å lystre banditters vedtak, det være seg stortingspresidenter, politi eller dommere. I kasjotten hører de hjemme!
  De har forbrutt den fornødne tillitt som var dem gitt, og de rammes av den urett som er begått av dem selv mot FOLKET. Ingen nordmann trenger å legge to pinner i kors for å la seg hersje av dem!

  Derfor er systemet som befinner seg på stortinget innenfor V-H aksen slik vi kjenner i dag som demokratisk en illusjon. Fordi ALLE piler peker mot at det demokratiet de snakker om viser oss at det er det motsatte som eksisterer på stortinget.

  Igjen ser vi at ALLE er blitt lurt til å tro at Norge har et demokrati, mens det ikke finnes.

  Dagens V-H akse er altså en LØGN i stedet for en sannhet.

  Hele denne hjemmesidens mange artikler og notater viser oss at nordmenn ikke ser hva som egentlig skjer med dem, pga statskuppet som stjal demokratiet i 1940.
  Fra den dagen den 10. januar 1940 var makten stjålet fra FOLKET og havnet i hendene på kuppmakere og dillettanter. Ved at FOLKET ble frarøvet sin rett til å stemme på nye representanter til stortinget hvert tredje år. Siden da har politikerne selv valgt sine egne folk til å styre, med andre ord- helt ulovlig. Og dette er selvfølgelig straffbart.

  Og pga dette er alle disse kuppmakerne så interessert i å fjerne Grunnloven.

  Men politikerne er gått ut på dato
  , pga statskuppet i 1940, den 10. januar. (1938)

  Fhv stortingspresident, jøde og høyremann C J Hambro stod for føringen, Fhv stm Johan Nygaardsvold var statsminister og Justisminister Trygve Lie stod for forslaget om å endre stortingsperioden fra 3 til 4 år. Det er ikke hjemmel i Grunnloven for å endre noe, av dem som selv har fremmet et forslag. Det kan kun det 2. eller 3. storting vedta etter at FOLKET først har avholdt et valg om dette.

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no