Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Ledelsen i Folkeaksjonen

  Bjørgulf Mortensen   Leder fra 2008
      N. leder
  Nordland   Nordland

  STATSKUPPET OG ELENDIGHETEN

  Jeg fortsetter arbeidet med å opplyse folket om sviket fra Regjeringen og stortinget mot nasjonen og våre grunnlovgitte rettigheter som globalistene har stjålet fra oss for mange år siden.

  Galskapen er komplett- da vi ikke kan si at Norge har et demokrati, dessverre. Men det er ikke annet å høre fra løgnhalsene på stortinget og i regjering- de hevder dette, men de lyver!

  Skal vi ha det slik at folk som lyver og bedrar oss, skal styre vårt land?

  Svaret sier seg selv, nei vi skal ikke motta ordrer fra mordere og kriminelle individer i fine klær som kaller seg både det ene og det andre- det være seg statsminister eller politi-topp.

  Elendigheten startet i 1939 hva gjelder statskuppet. Det var ingen ringere enn fhv stm Johan Nygaardsvold, Trygve Lie og C J Hambro som stod for kuppet.

  Hva bestod så egentlig statskuppet i 1939 av? Vi må se på den norske grunnloven slik den var i 1938. Grunnlovens §54 lød slik: "Valgthingene holdes hvert tredie Aar. De skal være tilendebragte inden November Maaneds Udgang".

  Merk at alle paragrafer og endringer skrives i tilnærmet samme språkdrakt som den opprinnelige grunnloven ble skrevet med i 1814. Det siste stortingsvalget hadde vært avholdt i 1936 og det neste skulle dermed avholdes innen utgangen av november 1939.

  Enkelt og greit. Vi tar også med grunnlovens §71 om lengden av en lovlig stortingsperiode: "Storthingets Medlemmer fungerer som saadanne i tre paa hinanden følgende Aar, saavel ved overordentlige som ved ordentlige Storthing, der imidlertid holdes."

  Grunnlovens § 49: ”Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaar af to Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing”.

  Faktum: Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting gikk til valg i den 19. oktober 1936 for en stortingsperiode på 3 år. Da-gjeldende Grunnlovsparagraf 54, 68 og 71 bekrefter også dette.

  Forandringen av nevnte paragrafer skjedde først 5. og 22. april 1938. Folket hadde etter § 49 gitt regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting den lovgivende makt i tre (3) år.

  § 49 Omhandler Folkesuverenitetsprinsippet. At all legitim statsmakt stammer fra det norske folket selv. Dette er et svært viktig prinsipp i det norske demokratiet.

  FOLKESUVERENITETEN

  Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting satte fullstendig tilside folkesuverenitetsprinsippet ved forlengelsen av sin stortingsperiode.

  Grunnlovens § 54: ”Valg- og Districts-Forsamlingerne holdes hvert tredie Aar. De skulle være tilendebragte inden December Maaneds Udgang”.

  Faktum: Dette var Grunnlovens § 54 ordlyd da regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting ble valgt av folket gjennom et lovlig valg den 19. oktober. 1936.

  Disse skulle ha holdt valg før utgangen av november 1939 etter den gamle § 54. Grunnlovens § 68: ”Storthinget aabnes i Almindelighed den første Søgnedag etter 10. januar hvert tredie Aar i Rigets Hovedstad, medmindre Kongen, paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendtlig Indfald eller smitsom Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres”.

  Men så skjedde dette i 1939- et statskupp.

  Altså er det FOLKET som er den øverste myndighet. Hvem er de som sitter på Stortinget? Er de valgt av folket? Vet du svaret på dette? Svaret er NEI! Det kan man se ved å studere folkets nei i 1994. I 1994 etter EU valget, skulle det vært flest stortingsrepresentanter på stortinget med NEI standpunkt.

  Sannheten var at det var flest JA til EU representanter.
  Hvordan er dette mulig, når det påståes at vi har et demokrati? Merk dere venner, derfor kommer det stadig og blir stadig innført nye lover og regler fra EU, nettopp på denne årsaken, de innførte EØS enda folket ikke visste NOE om dette.

  Et år før EU avstemningen ble EØS-avtalen innført, imot folkets vilje. Det kommer av dette ja-flertallet på Stortinget som IKKE har fullmakter i folket, dvs demokratiet de påberoper- seg aldri har eksistert inne på Stortinget etter 1920- fordi da forsvant muligheten å stemme på personer- og det ble endret til parti, tenk det.

  Det er verdt å merke seg at Regjeringen trumfet igjennom EØS avtalen uten å følge loven, som sier at viktige saker for folket først skal voteres over etter at neste storting har tatt dette opp, dette fordi folket skal få anledning å stemme over dette til stortingsvalget. Ellers vil vi jo ha et anarki, noe som vi egentlig har blitt utsatt for i denne konkrete saken.

  Frontfiguren for statskuppet var J. Nygaardsvold. Og merk dere at det ikke fantes noen regjering mellom 1940 og 45. de rømte til England. Med denne viten brakt til veie, så får man følelsen av å ha blitt utsatt for et aldri så lite bedrag fra de folkevalgte, eller skal vi si stortingets administrasjon som løper dagsordenen der. Det er her "giften" finnes og her ligger ansvaret- å fjerne den ulovlige organisasjonen, Europabevegelsens stortingsgruppe, som har 140 medlemmer av totalt 169 representanter. Men de som er medlemmer her lider den samme skjebnen som ledelsen på Stortinget. Som Håkon Lie sa i 1969, ærlighet varer lengst, spørs om han mente det?

  I dag har vi den 11. des 2015 og nå mener jeg at hele 139 av stortingets representanter er med i det ulovlige kartellet, europabevegelsens stortingsgruppe.

  I dag 2019- er 143 stortingsrep med på bedraget av 169.
  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2010 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no