Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Erik Rudstrøm

  ISBN 82-99-6635-0-4 (kpl)

  ISBN 82-99-6635-1-2 (b. l)

  Bøkene kan bestilles hos Norelco A/S
  Postboks 8905, Youngstorget, 0028 OSLO

  Nå er saken den at Erik Rudstrøm dessverre er død. Men han fortalte meg at han måtte få bøkene ferdig først.
  Og det rakk han, stor takk til Erik Rudstrøm. Jeg var hjemme og besøkte ham på Nesodden.

  Jeg vil beskrive Erik som en kjernekar.

  Her kan dere laste ned bøkene hans i pdf format.
  Dette er en gullgruve om hva rottene har gjort.

  De som vil lese om Arvestriden i bøkene hans om frimurene som "åt av lasset"- kan laste det ned i pdf format. Bind l
  De som vil lese om femtekolonnen i bøkene hans- kan laste det ned i pdf format.
  De som vil lese mer om rottenes fremferd den 9. april dvs frimurerne gikk imot nasjonal bevæpning i pdf format
  De som vil lese om hjemmefronten 1940 i bøkene hans- kan laste det ned i pdf format.
  Om Ivar Avastmark, som var frimurer og kommandør på Akershus festning- kan laste det ned i pdf format.
  Som vil lese om Høyesterett svikter, side 142- kan laste det ned i pdf format.
  Som vil lese om politi-voldsaken i Bergen side 172 kan laste det ned i pdf format.
  Som vil lese om frimurere og vennskap- kan laste det ned i pdf format.
  lese bøkene hans-Våpenarsenal oppdages-side 223 kan laste det ned i pdf format.
  lese bøkene hans- Allianser- på side 248 kan laste det ned i pdf format.
  lese bøkene hans- TANDBERG RADIOFABRIKK- side 289 kan laste det ned i pdf format.

  AP raserte norsk næringsliv ved å innføre ny politikk på 70-tallet- pdf format
  Forts. AP raserte norsk næringsliv- pdf format

  om INTRO i bøkene hans- kan laste det ned i pdf format.
  om SLUTTEN i bøkene hans- kan laste det ned i pdf format.

  Og her kan du laste ned Bind ll i pdf format.

  Her kan dere lese mer om frimurerne i Norge og i verden.


  Den grusomme sannheten om våre politikere og "besteborgere". I disse bøkene får du virkelig servert sannheten om de som er satt til å ivareta vår nasjon og folks rettssikkerhet, de gjør det motsatte av det de har hevdet.

  Her kan man laste ned frimurernes hemmelige plan om å ødelegge verden, et skriv fra 1900 tallet.

  Her kan dere laste ned Zions_lærde_eldste protokoller
  Som omtaler frimuernes hemmelige agenda om å forandre, ødelegge hele verden.  Frimureriet og de skjulte makteliter

  Bind 1 og Bind 2, til sammen 710 sider

  er skrevet av Erik Rudstrøm, med forord av professor emeritus Edvard Vogt.

   Hvem skulle tro at norsk fagbevegelse og arbeiderpartiet har fått retningslinjene for sitt politiske arbeid fastlagt av Sions Vise Protokoller, et omdiskutert skrift som ble utgitt for hundre år siden? Ingen vil vedkjenne seg forfatterskapet til dette skrift. Det er en lærebok i hvordan man skal gå frem for å erobre all makt i verden, økonomisk så vel som militært.

   De vedvarende lønns- og prisforhøyelser vi har hatt de siste 50 årene og andre sider ved vestlig politikk er beskrevet i Protokollene. Spekulasjonsøkonomien som i våre dager overtar etter den periode vi har hatt med sosialdemokratisk politikk er ikke tenkt ut av arbeiderpartiets hjernetrust i ECON Analyse A/S, som man skulle tro, men er i detalj beskrevet for hundre år siden. Den knytter norsk fagbevegelse og arbeiderbevegelsen til de internasjonale krefter som i våre dager er i ferd med å gjennomføre Protokollens idé.

  Hvem står bak disse krefter? Hvem forsøker å overta styringen av verdenspolitikken? Disse mennesker er knyttet til bankene under David Rockefeller og Rotschild familien. Styringen skjer gjennom Council of Foreign Relations, CFR, hvor alle medlemmer er amerikanske borgere og dertil oppnevnt av David Rockefeller. I denne organisasjon finner vi tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, men kun som rådgiver.

   En annen organisasjon av betydning er Trilaterale Commision, TC, som snart har spredd seg over hele verden. Her er Norge representert ved Thorvald Stoltenberg som tilhører en kjent arbeiderpartifamilie.

   Hovedtemaet i bøkene er den korrupsjon som er oppstått som følge av at medlemmer av Den Norske Frimurerorden har fått innpass i rettsvesen og i politiet. De forteller om ledende arbeiderpartifolk som i 1935 innledet et samarbeide med en hemmelig maktgruppe hvor medlemmer av frimurerordenen utgjorde en viktig del. Frimurernes makt lå i at så godt som hele den norske generalstaben var medlemmer av ordenen og var bundet til ordenens strenge eds avleggelse.

   Både frimurerne og Nygaardsvolds regjeringen ønsket å komme på engelsk side da 2. Verdenskrig var under utvikling. Engelsk invasjon var under forberedelse og norsk mobilisering ble holdt tilbake. Den ble først satt i verk etter at tyske tropper var landsatt på norsk territorium.

   Medlemmer av Den Norske Frimurerorden har infiltrert det militære, politiet og rettsapparatet og har hindret disse institusjoner i å fylle sin oppgave. Frimurere i rettsapparatet forsvarer urettmessig egne medlemmer. De står bak våre mest kjente justismord hvor uskyldige mennesker er dømt til, og har sonet lange fengselsstraffer.

   De tre bedrifter Moxy, skapt av Birger Hatlebakk på Fræna, livbåtfabrikken til Gerhard Skaala i Hardanger og Tandbergs Radiofabrikk ble utsatt for en kunstig frembrakt likviditetskrise som ble skapt på aller enkleste måte: Ved at fagbevegelsen krevde og fikk 71 prosent lønnsøkning på tre år, dette bevirket at kronens kjøpekraft avtok og at bedriftens kapital ikke lenger dekket kapitalbehovet, hvoretter staten og bankene kastet bedriftslederne ut og overtok det som var deres livsverk.

   Bøkene beskriver også hvorledes naturherligheter som oljeressurser, elektrisitetsverk, fiskekonsesjoner, vann- og avløps-anlegg og lønnsomme bedrifter som er fellesskapets eiendom blir gjort om til aksjeselskaper, kan kjøpes med papirpenger av internasjonale banker som selv genererer, dvs «trykker» pengene.

  Bøkene beretter om frimureriets sterke eds avleggelse, lojaliteten mellom brødrene og taushetsplikten som er tatt i bruk for å oppnå politisk makt. Ved hjelp av disse grunnprinsippene er det dannet et politisk frimureri som dekker seg bak det i og for seg harmløse ortodokse frimureri som vi finner særlig i de lavere grader.

   Frimurere i samarbeid med sionister og bankdynastiene har sikret seg makten i USA. Denne utvikling hadde stor fremgang under president Franklin D. Roosevelt og hans etterfølger Harry S. Truman som begge tilhørte frimureriet. Maktoppbyggingen er blitt videreført under de etterfølgende amerikanske presidenter.

   Vel er det så at norske borgere så vel som politikere har lov til å sympatisere med hvem de vil. Noen har allikevel gått for langt når vårt land tappes for sin velstand gjennom å ta opp utenlandske lån som er den klassiske måten å ødelegge et lands økonomi på. Særlig graverende er det at den som skulle forsvare våre fiskerier mot press utenfra, fiskeriministeren, tilhører frimureriet. Vi ser at han bygger opp ett nettverk av frimurerbrødre i strategisk viktige posisjoner. Det antas at hans fremtidige mål er å organisere fiskerettighetene slik at de glir ut av hendene på den norske kystbefolkning og over på kapitalkreftene innenfor det internasjonale frimureri.

   Dette fører til økonomisk tap, tilbakegang og tilslutt til fattigdom for vårt land.

  Frimurere, Sionister og deres samarbeidspartnere går brutalt frem for å nå sine mål. Menneskeliv betyr ikke noe. De som tok beslutningen om å slippe atombombene over Hiroshima og Nagasaki, var alle uten unntak medlemmer av frimurerordenen. Dette er utvilsomt verdens største terrorhandling, fordi den ikke virket inn på krigens varighet. Den var allerede slutt da bombene falt.

  Bind 2 har et avsnitt om politikere og statsoverhoder som er drept av frimurere, av sionister eller av samarbeidende grupper fordi de har stått i veien for deres planer. Jeg beretter også om norske frimurere som deltok i forberedelsene til Vietnam krigen og hvor 4 millioner mennesker er omkommet på vietnamesisk side og hvor vanskapte barn fremdeles fødes 30 år etter krigens slutt som følge av dioxin forgiftning.

   Jeg ser det som en oppgave å gjøre dette kjent for våre politikere og andre slik at de kan gripe inn mens det ennå er tid og hindre den destruering av vår velstand som er satt i gang.

   Frimureriet og de skjulte makteliter, bind 1 og bind 2 er et nødvendig skrift for den som ønsker å studere vår nyere politiske historie.

   Ole Peter Galaasen har omtalt de to bøkene til Erik Rudstrøm.

  Februar 2005 Erik Rudstrøm

  Kommentar: Når Erik Rudstrøm skrev disse to bøkene, så var det ikke for å hevne seg, men for å fortelle sannheten om metodene og hvem som stod bak, så langt som han hadde funnet ut i sin streben etter sannheten. Jeg var hjemme hos Rudstrøm like før han døde- og hjalp han med Pc og telefon, da han ofte var plaget med internettforbindelsen via sin telefonlinje. Han sa at han visste at han ikke hadde så god tid på seg, så han skrev så blekket sputet, sa han- å få bøkene i trykken.

  BmOnline


  Frimurerne i Norge, er naboen din frimurer?  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 18. Juli 2005 08:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no